.

„Убеден съм, че Върховният съвет или Постоянният световен съвет, събран единствено, за да се грижи за всеобщото благополучие, ще постигне своята свята цел преди края на този ХХ в.!”

септември 1918 г.

инж. Никола Димков

 

---> Начало

„Убеден съм, че Върховният съвет или Постоянният световен съвет, събран единствено, за да се грижи за всеобщото благополучие, ще постигне своята свята цел преди края на този ХХ в.!” - тези пророчески думи изрича българският инженер Никола Димков в първите дни на септември 1918 г. в столицата на турската империя Цариград пред редактора на излизащия там в. „Фарос“. Поводът за срещата и разговора с гръцкия журналист е написаната от инж. Димков в края на 1916 и началото на 1917 г. книга „Звезда на съгласието“, която представлява оригинален и обоснован проект за създаване на световна организация на мира и сътрудничеството между всички страни, народи и религии. Никола Димков отпечатва проекта си на френски, немски, турски и гръцки език и чрез посолствата в Цариград го изпраща на много държавни и правителствени ръководители, включително и на тогавашния президент на САЩ, Томас Удроу Уилсън. Това е по времето, когато САЩ още не са се намесили във войната и прочутите 14 точки на президента Уилсън за следвоенното уреждане на света и създаване на Общество на народите не са съществували. И биографът на Томас Удроу Уилсън – Бекер, свидетелства, че идеята не е била на президента, а е заимствана от други.

В проекта си Никола Димков предлага създаването на Постоянен световен съвет, който да проучва „средствата, пригодни да поддържат мир и сговор между всички народности в света“. В интервюто си с редактора на гръцкия в. „Фарос“, отпечатано като притурка към второто издание на „Звезда на съгласието“, Н.Димков доразвива идеята си за устройството на Постоянния съвет. Освен трите главни съвета авторът предлага той да се подразделя на двадесетина върховни писалища или бюра, уреждащи вътрешното устройство на съвета, световната безопасност и разоръжаване, междуверските отношения, въпросите на националните малцинства, световното правосъдие, просвета и култура, здравеопазване, земеделие, промишленост, търговия, труд и др. Дори при най-беглото съпоставяне на тези формулировки на инж. Димков с устава на Обществото на народите и особено със структурата на днешната ООН, можем да забележим поразителните сходства не само в общия им замисъл, но и в конкретното им устройство и предназначение.

Проектът на инж. Никола Димков е внушителен български принос в създаването и дейността на днешната световна организация за мир и сигурност. Неговите идеи и постановки получават реализация едва в нашето време, когато над Европа и света се установява все повече желанието за единение около общочовешките ценности и добродетели.

Следва информация за инж.Никола Димков, която, за целите на тази информационна бележка, е събрана от 15 български и чуждестранни (чуждоезични) източници.

 

 

 

 

© 2009 - | www.nd.sofimun.org | Всички права запазени!

инж. Никола Димков - Кампания на международна фондация СОФИМОН и сдружение НОСБ

Тази интернет страница е създадена от студио “СветЪ Дизайн”